Reklamačný poriadok

Spoločnosť:
Najlepší Nábytok s. r. o. , B.S. Timravy 884/11, 085 01 Bardejov, IČO 53256310, DIČ 2121319552, IČ DPH SK2121319552, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vložka č. 40911/P

Reklamačný poriadok:
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a kompletnosť dodávky.  

Prípadná reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb - Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z - Zákona na ochranu spotrebiteľa a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V prípade reklamácie zašle kupu.júci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody jednotlivých častí
  • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním tovaru a pod.
  • záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.


Poštová adresa:
Najlepší Nábytok s. r. o.
Mládeže 2067
089 01 Svidník


Reklamačný formulár - dokument prosíme vyplniť: Kliknite sem

Reklamáciu (vyplnený formulár) je potrebné zaslať sem: info@najlepsinabytok.sk

Máte otázku?: info@najlepsinabytok.sk